Begeleiding

Dagelijkse begeleiding

De leiding van de school ligt in handen van de directeur, mevrouw Koole. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede het gebruik van het gebouw en het beheer van de middelen.

De directeur voert namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. Zij wordt bijgestaan door twee teamleiders. Samen vormen zij de directie.

De eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie berust bij het schoolbestuur.

Koole, A. (mw.)
KLR
Directeur

De teamleiders

Het Actief College heeft twee teamleiders.

De teamleider onderbouw, de heer Damen, geeft leiding aan het team van de eerste twee leerjaren.

De teamleider bovenbouw, mevrouw Francke, geeft leiding aan het team van leerjaar drie en vier.

Damen, P.C.A.M. (dhr.)
DAM
Teamleider onderbouw
Francke, F.J. (mw.)
FRC
Teamleider bovenbouw

Mentoren

Elke leerlingengroep heeft een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding, gericht op persoonlijke ontwikkeling, goede leerresultaten, een prettige groepssfeer en ondersteuning bij de keuze voor studie en beroep.
De mentor onderhoudt intensief contact met de leerlingen en de ouder(s) en verzorger(s).

Onderwijsondersteunend personeel

De administratie verricht ondersteunende, administratieve taken. De administratie is verantwoordelijk voor de telefonische bereikbaarheid van en het eerste contact met de school.

De conciërges dragen zorg voor de gebouwen, houden toezicht op de leerlingen en coördineren werkzaamheden met betrekking tot de kantine en de schoonmaak.

Bureau Planning is verantwoordelijk voor alle roosters en planningen.

Docentassistenten verrichten werkzaamheden ter ondersteuning van de docenten en het onderwijs in het algemeen.

De directiesecretaresse ondersteunt het management (directie) van de school.

Passend onderwijs

Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij. We beoordelen de resultaten, letten op het gedrag en de werkhouding. Wij proberen voor elk kind maatwerk te leveren.

De leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door de coördinatoren onderwijsondersteuning.

Toch zijn er ook grenzen aan onze ondersteuning en begeleiding; wij zijn dan ‘handelingsverlegen’. De leerling wordt dan na overleg met de ouders aangemeld bij het samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard.

Specifieke begeleiding

De Onderwijsondersteuning
Het Actief College kent een coördinator onderwijsondersteuning en een ondersteuningsplan.

De COO coördineert, samen met de mentor, alle processen rondom ondersteuning die een leerling nodig heeft.

Het ondersteuningsplan beschrijft op welke wijze de ondersteuning wordt georganiseerd. 

Kesteren, P. van (dhr.)
KST
Coördinator onderwijsondersteuning bovenbouw
NASK
Terlouw-van Berkel, C.J.M. (mw.)
TRW
Duits
Coördinator onderwijsondersteuning onderbouw
Dyslexiecoach

Beter studeren

Tijdens de studielessen leren onze leerlingen op welke manieren zij het beste te werk kunnen gaan als het op studeren aankomt. Het goed bijhouden van de agenda, het structureren van het huiswerk en de planning zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Ook andere zaken, zoals training in sociale vaardigheden, komen in de studielessen aan de orde.

Leerjaar 1 en 2: de leerlingen starten minimaal drie dagen per week met een startles (studieles) van 20 minuten. Dit om te kijken of er die dag problemen (bijv. het rooster) te verwachten zijn en hoe die op te lossen, het huiswerk door te nemen, de leerlingen te helpen bij het plannen, enz.

Dyslexie, dyscalculie, dyslexiecoach en Remedial Teaching (RT)

Dyslexie of woordblindheid is een lees- en schrijfstoornis. Dit uit zich in spellingsproblemen en onvermogen om al lezend, kennis snel en goed te verwerken. Alleen bevoegd deskundigen kunnen vaststellen of een kind werkelijk dyslexie heeft. Als er opvallende spellingsproblemen worden gesignaleerd, wordt de remedial teacher (RT) van de school ingeschakeld.

De remedial teacher (RT) onderzoekt de benodigde ondersteuning verder en zal in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een individueel programma met de leerling doorwerken. Bij vermoedelijke dyslexie zal hij doorverwijzen naar de orthopedagoog.

In overleg met de COO kan Remedial Teaching buiten de klas worden ingezet. De dyslexiecoach is belangenbehartiger voor de dyslectische leerling en begeleidt en coacht de leerling met dyslexie gedurende de gehele schoolloopbaan.

Terlouw-van Berkel, C.J.M. (mw.)
TRW
Duits
Coördinator onderwijsondersteuning onderbouw
Dyslexiecoach
Protocollen
Dyslexieprotocol 2018-2019

Rots & Water

Voor de leerlingen die sociaal extra ondersteuning kunnen gebruiken, bieden we het Rots & Water programma aan. Rots & Water is een weerbaarheids- en sociale vaardigheids-programma. Er wordt met een psycho-fysieke didaktiek gewerkt waarin met behulp van veel fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden aangeleerd worden. De termen rots en water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit, terug te vinden in de oosterse gevechtskunsten karate en tai-chi. De thema’s zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen, veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg. De training wordt breed aangeboden in het eerste leerjaar. Ter ondersteuning kan dit herhaald worden in latere leerjaren.

Lwo-aanwijzing

Voor leerlingen die leerachterstanden hebben die worden veroorzaakt door een beperking in de leermogelijkheden en/of sociaal-emotionele problematiek, wordt een aanwijzing voor leerwegondersteuning aangevraagd. Deze leerlingen kunnen  in de twee onderbouwjaren in een aparte lwo-klas geplaatst worden, om zo de kans op het behalen van een vmbo-diploma optimaal te maken. Deze klassen zijn kleiner dan normaal en het maken van huiswerk gebeurt zoveel mogelijk in de klas met ondersteuning door de docent. De overige lwo-leerlingen volgen lessen in reguliere klassen.

Vertrouwenspersoon

Het leven van tieners is lang niet altijd gemakkelijk. Kleine of grote zorgen kunnen jongeren soms zo dwars zitten, dat ze in problemen dreigen te komen. Het kan voor leerlingen prettig zijn een docent te kunnen benaderen die geheimhouding garandeert.

Steen, H. van der (mw.)
STN
Mentor onderbouw
CMT
Vertrouwenspersoon

Schoolmaatschappelijk werk

Als de problemen zo groot zijn dat er meer nodig is dan een luisterend oor, worden in overleg met ouders, hulpverleners van buiten de school ingeschakeld.

De ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk kan gericht zijn op heel verschillende zaken. Bijvoorbeeld als een kind zich langere tijd somber voelt, er sprake is van pesten of gepest worden of als er zich problemen voordoen in de thuissituatie en de gevolgen hiervan voor het kind groot zijn. Iedere donderdag is de maatschappelijk werkster op school aanwezig. Zij is in dienst van Flexus Jeugdplein.

Orthopedagoog

Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag kan de orthopedagoog worden ingeschakeld door de coördinator onderwijsondersteuning.

Jeugdteam

De school werkt bij schooloverstijgende problematiek samen met het Jeugdteam.