Algemeen

Missie en visie

Actief! ‘Leren met lef’.

Vakkundig, eigentijds openbaar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderwijs op het Actief College is gebaseerd op drie kernwaarden:

 1. Verantwoordelijk
  Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
 2. Betrokken
  Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.
 3. Uitdagend
  Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen.

Visie: waar gaan wij voor?

Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan opleidingen. Wij zijn een actieve school en leggen samen met leerlingen, ouders en verzorgers een stevige basis voor de toekomst!’

Wij willen ‘uitdagend’ onderwijzen en scheppen voorwaarden waarin de leerling zelfstandig keuzes leert maken en zichzelf leert positioneren.

Motto: vakkundig in actief leren!

Kwaliteitsbeleid

Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel:

 • Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen.
 • Wij peilen ieder jaar de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur.

Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen.

Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting op de school verricht. Het inspectierapport kunt u inzien op de site van de inspectie.

Onderwijsopbrengsten en onderwijstijd

Leeropbrengsten en uitstroomgegevens
Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de gestelde tijd (vier jaar) het bij hun mogelijkheden passende diploma te laten behalen. Op de site van Scholen op de kaart blijkt in welke mate wij daar in de afgelopen jaren in zijn geslaagd.

1. Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of ander soort onderwijs.
2. Een overzicht van de bevorderings- en eindexamenresultaten van het vorige schooljaar.

Onderwijstijd
Wettelijk is bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs, vmbo (vier jaar), tenminste 3.700 uur onderwijs moeten volgen.
Het Actief College voldoet aan die eis en heeft een marge ingebouwd om eventuele uitval van lessen (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.

  Kwaliteit met ‘voldoende’ beoordeeld

  Bij het laatste bezoek heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van al onze afdelingen met ‘voldoende’ beoordeeld. Het Actief College is trots op dit mooie resultaat.

  Slagingspercentages van het afgelopen jaar

  Basisberoepsgerichte leerweg incl. lwt:  100%
  Kaderberoepsgerichte leerweg: 100%
  Vak Mavo: 100%, waarvan 1 cum laude

  Bestuur

  Onze school wordt bestuurd door Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs.
  Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs heeft twintig basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor voortgezet onderwijs.
  Alle scholen van de stichting werken nauw met elkaar samen.

  College van bestuur

  De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het college van bestuur (CVB). De voorzitter van het college van bestuur is de heer A. Keller.

  Raad van toezicht

  De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
  Gegevens over de raad van toezicht vindt u op de website van Stichting De Hoeksche School (kiezen voor openbaar voortgezet onderwijs).

  Vakanties

  Het vakantierooster voor onze scholen voor primair en voortgezet en onderwijs is identiek en conform het voorstel van de werkgroep ‘Regionale Afstemming Schoolvakanties Zuid-Holland-Zuid’.
  De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2022-2023 van het Ministerie van OCW.
  De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

  Download hier het vakantierooster voor het volgend schooljaar 2023-2024.

  VAKANTIESTARTT/MEINDE
  Herfstvakantieza. 22 oktober 2022t/mzo. 30 oktober 2022
  Kerstvakantieza. 24 december 2022
  t/mzo. 8 januari 2023
  Voorjaarsvakantieza. 25 februari 2023
  t/mzo. 5 maart 2023
  Paasvakantievr. 7 april 2023
  t/mma. 10 april 2023
  Meivakantieza. 22 april 2023
  t/mzo. 7 mei 2023
  Hemelvaartdo. 18 mei 2023
  t/mzo. 21 mei 2023
  Pinksterenma. 29 mei 2023

  Zomervakantieza. 8 juli 2023t/mzo. 20 augustus 2023


  Verlof

  Ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leerlingen dienen minimaal acht weken van tevoren een schriftelijk verzoek tot verlof te richten aan de directeur, door middel van het daarvoor bestemde verlofformulier. Dit formulier dient gemaild te worden naar administratie@actiefcollege.nl.

  Leerplicht en ziekteverzuim

  Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig. Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen, is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Langdurig ziekteverzuim wordt gemeld bij Jong JGZ en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts van Jong JGZ zoekt samen met de leerling en  ouder(s) of verzorger(s) naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen. 

  Tevens verzorgt Jong JGZ op onze school de gezondheidsonderzoeken waar alle kinderen in Nederland recht op hebben.
  Kijk voor meer informatie op de website van Jong JGZ.

  Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.