Financiën

Het Actief College probeert de kosten, ook voor ouder(s)/verzorger(s), zo laag mogelijk te houden. 

Bestellen schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken.

Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken via de website van Van Dijk. Als u aan het begin van de zomervakantie bestelt, bent u verzekerd van tijdige levering. De boeken worden thuis bezorgd. 

Naast het pakket studieboeken dienen de leerlingen ook te beschikken over een aantal leermiddelen, die zelf moeten worden aangeschaft, zoals bijvoorbeeld woordenboeken en leesboeken. 

Van Dijk vraagt aan de ouder(s) of verzorger(s) een borg van € 75,00 voor het leermiddelenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s) of verzorger(s) de borg willen betalen.

De borg wordt alleen aan nieuwe leerlingen van de school gevraagd en is de gehele schoolperiode geldig, tenzij er schade wordt geconstateerd aan de boeken. Als na afloop van de schoolperiode geen boeken meer worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg door Van Dijk Educatie aan de leerling, ouder(s) of verzorger(s) terugbetaald.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school maakt voor de leerlingen extra kosten. Wij vragen van de ouder(s) of verzorger(s) hiervoor een bijdrage. Uit deze bijdrage worden o.a. de kosten van excursies en een ongevallenverzekering voor de leerling betaald. De ouderbijdrage is in principe vrijwillig.  

Als ouder(s) of verzorger(s) besluiten niet deel te nemen, kan hun kind uitgesloten worden van deelname aan buitenschoolse activiteiten.

Indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding  van de ouderbijdrage. Neemt u hiervoor contact (via e-mail) op met de afdeling Financiën, mevrouw Termeer.

De bijdrage is voor de cursus 2019-2020 vastgesteld op € 62,50 per leerling. 

Aanvullende schoolkosten

Kluisjes

We beschikken over bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur bedraagt € 7,50 per jaar.

Excursies

Gedurende de schoolcarrière van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. Deelname aan deze excursies is verplicht. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet worden afgerekend is hiervoor in de schoolfondsbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald. Meer- en ééndaagse (niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.

Overige kosten

Naast de genoemde kosten voor schoolfonds, ouderfonds en verplichte leermiddelen moet rekening worden gehouden met kosten voor werkweken, (niet-verplichte) studiereizen, sportkleding (schoolshirt is verplicht), stages en bedrijfsbezoeken, entree voor (school)feesten.

Werkkleding

Werkkleding (schorten, labjassen en overalls) wordt door de school verzorgd. Door een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven uit de Hoeksche Waard is het mogelijk dat er op school een gratis overall verstrekt wordt.
Per jaar wordt € 15,00 in rekening gebracht voor reiniging en herstel van deze werkkleding.

Veiligheidsschoenen dienen door de ouder(s) of verzorger(s) zelf te worden aangeschaft. Deze schoenen zijn met 10% korting te koop bij: DB Workwear, Boonsweg 41a, Heinenoord.

De kosten voor het Actief College op een rijtje

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor betaling in termijnen te kiezen.

Materialen

Gereedschappen

Gereedschap, dat nodig is voor de leerlingen van de afdelingen Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie, wordt tijdens de lessen uitgereikt en worden in bruikleen gegeven door de school. 

Sportkleding

Het is verplicht om tijdens de gymlessen een school-shirt te dragen. In de brugklas en bij tussentijdse instroom van een leerling wordt dit sportshirt eenmalig (gratis) door het Actief College verstrekt. Bij verlies of beschadiging dient het shirt vervangen te worden op eigen kosten (€ 17,50). Het shirt is verkrijgbaar bij de docenten lichamelijke opvoeding en bij de winkel van Economie & Ondernemen.
Indien de leerling het schoolshirt bij de les LO is vergeten, krijgt hij/zij er één te leen. Hieraan zijn kosten (€ 0,50) verbonden voor de reiniging van het shirt.

Schade en verzekeringen

Verzekeringen

De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens de schooluren, excursies, stages of schoolreizen en op weg van huis naar school en terug. De premie is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. De verzekering is aanvullend op de kosten die uw eigen verzekering niet dekt. Materiële schade wordt door deze verzekering niet vergoed.

Aansprakelijkheid

Het Actief College is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van (aan) leerlingen (toevertrouwd).

Tegemoetkoming schoolkosten

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingsdienst. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen.

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.